Eko sklad

Subvencija Eko sklada

Za kompaktne prezračevalne naprave z rekuperacijo PICHLER so vam na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

Subvencionirana je celotna naložba – vsi sestavni deli prezračevalnega sistema, vključno z montažo.


Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude in roki za zaključek naložb:

Nepovratna finančna spodbuda se izplača na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Za izplačilo nepovratne finančne spodbude mora vlagatelj na Eko sklad predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ki je opredeljena v 8. c) točki javnega poziva oz. v pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude. Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do H je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do H v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. Rok za zaključek naložbe za ukrepe I, J in K je 24 (štiriindvajset) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
 
Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
 
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo centralnega sistema ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Naprave za centralno prezračevanje morajo v povprečnih obratovalnih razmerah dosegati energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka vsaj 80 % ter izkazovati učinkovito rabo električne energije za pogon, in sicer največ 0,45 Wh/m3. Naprave za lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka morajo dosegati energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka vsaj 65 %.
 
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi;
– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode. 

Eko sklad

Konzorcij pasivna hiša